Regulament oficial al concursului "Amintiri cu bunicii"

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„Amintiri cu bunicii”
04.12.2023 – 11.12.2023
(denumit in continuare „Regulament”)

 
Sectiunea 1. Organizatorul concursului
1.1. Concursul„Amintiri cu bunicii”este organizat de catre SC Memory Lane SRLdin Romania, cu sediul social in Str. Buna ziua 43D, Cluj Napoca, Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub J12/1619/2021, cod fiscal 44033077, reprezentata prin Zestrea Familiei, denumita in continuare „Organizator”.

1.2 „Amintiri cu bunicii” denumit in continuare „Concursul”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
 
Sectiunea 2. Durata concursului, aria de desfasurare
2.1  Concursul se va desfasura in perioada 04.12.2023 – 11.12.2023, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro .
 
2.2  In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca acest concurs, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro .
2.3  Regulamentul oficial de desfasurare a concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, online sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului.
 
2.4  Concursul nu este sponsorizat, sustinut sau asociat in niciun fel cu platformea sociala Facebook.
 
Sectiunea 3. Dreptul de participare

3.1  In concurs se pot inscrie toate persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania. Ne rezervam dreptul de a lua in considerare doar participantii care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 04.12.2023 si respecta conditiile din prezentul Regulament.
 
3.2  Nu pot participa in concurs angajatii Organizatorului in desfasurarea concursului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

Sectiunea 4. Mecanismul concursului
4.1. Concursul se desfasoara pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro .
4.2. Pentru a se putea inscrie in cadrul concursului, un participant trebuie:
  • sa indeplineasca conditiile descrise in sectiunea 3 a prezentului regulament;
  • sa se inscrie pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro in conditiile urmatoare:
  • printr-un comentariu in care vor răspunde la intrebarea „Care e acea mâncare de care îți e dor de la bunica sau de la bunicul?”

4.3. În cazul în care Organizatorul va identifica  mai multe comentarii scrise catre Participant, acesta își rezervă dreptul de a anula inscrierea in concurs.

4.4. Participantii care comenteaza in cadrul concursului organizat pe Facebook trebuie sa aiba in vedere ca vor fi descalificate toate comentariile care nu sunt in conformitate cu termenii si conditiile de utilizare a platformei sociale www.facebook.com si cu celelalte prevederi ale acestui Regulament Oficial.

4.4.1. Sub nicio forma nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri/practici etc.
4.4.2. De asemenea, nu se accepta comentarii care au alt continut in afara de cel prevazut in regulament. Aceste comentarii nu vor fi considerate inscrieri in concurs, iar Organizatorul are dreptul sa le stearga de pe pagina.  

4.5 Orice tip de continut tendentios sau vulgar, precum si orice comentarii care nu respecta prevederile acestui Regulament Oficial vor fi eliminate, autorul acestora urmand a fi eliminat din concurs, iar continutul inlaturat de pe pagina. Moderarea materialelor incarcate si/sau descalificarea Participantilor care nu respecta prevederile Regulamentului Oficial ramane strict la aprecierea Organizatorului si nu poate fi cenzurata de niciun Participant.

  • Inscrierea in concurs este considerata valida daca comentariul nu a fost sters de catre participant de la postarea care anunta concursul pana in momentul extragerii si daca indeplineste conditiile descrise mai sus.
 
Sectiunea 5. Descrierea premiilor si acordarea lor
5.1. Premiile acordate in cadrul prezentei campanii:
• un jurnal de amintiri pentru bunica, în format fizic
• un jurnal de amintiri pentru bunicul, în format fizic
5.1.1. Premiul va fi acordat prin tragere la sorti prin https://commentpicker.com

5.1.2. Pentru concursul desfasurat in perioada 04.12.2023 – 11.12.2023, dupa data incheierii concursului, pe 12.12.2023, se vor contoriza toate inscrierile (conform sectiunii 4 a prezentuluiregulament), din zilele de concurs. Pe 12.12.2023, pana la ora 14:00, se va afisa numele castigatorilor în secțiunea comentarii a postării de concurs. 

5.1.3. Pe lângă extragerea câștigătorilor, se vor mai extrage 4 rezerve. Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantii alesi castigatori in termenul stabilit in prezentul Regulament sau daca acestia nu sunt validati din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial
al Campaniei.

5.2. Castigatoriii vor fi anuntati pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro pe 12.12.2023, pana la ora 14:00, in sectiunea comentarii a postarii de concurs.

5.3. Castigatorii vor fi rugati sa transmita in termen de 48 de ore de la data anuntarii castigatorilor, într-un mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro numele, prenumele, numarul de telefon la care poate fi contactat și adresa fizică necesare pentru a intra în posesia premiului.

5.4. In cazul in care castigatorii nu furnizeaza datele necesare in termen de 48 de ore sau nu pot fi confirmati in termen de 48 de ore de la furnizarea datelor, prin email, se va trece la validarea rezervelor, urmand acelasi procedeu ca si pentru castigatori.

5.5. Castigatorii premiului oferit in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului.

Sectiunea 6 - Legea aplicabila . Litigii

6.1.  Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

6.2.   Legea aplicabila este legea romana.

6.3.   Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa Str. Buna ziua 43D, Cluj Napoca, Cluj, in atentia Organizatorului, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Sectiunea 7. Intreruperea/incetarea Campaniei
7.1. Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa.

7.2. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe contul de Facebook al Organizatorului: https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro .
7.3. In situatiile avute in vedere la pct. 7.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

7.4. Pentru situatiile avute in vedere la pct. 7.1 si pct. 7.2, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Sectiunea 8. Prelucrarea datelor personale
8.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii si Castigatorii premiului declara ca sunt de acord cu continutul prezentului Regulament si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament.

8.2. Castigatorii premiului, prin transmiterea/furnizarea datelor lor personale catre Organizator conform pct. 5.3. si 5.4. sunt de acord in mod expres si neechivoc cu prelucrarea acestora de catre Organizator, in mod direct si/sau prin imputerniciti, atat in scopul confirmarii ca si castigatori, cat si in vederea expedierii si inmanarii premiilor castigate.

8.3. Organizatorul este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu prelucrarea nr. 9915.

8.4. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"), in ceea ce priveste datele personale ale Participantilor si Castigatorilor, stocate pe durata derularii Campaniei si ulterior acesteia (timp de trei ani), respectiv sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea adecvata a datelor personale ale Participantilor si Castigatorilor la Campanie.

8.5. Organizatorul va putea dezvalui datele personale colectate catre imputernicitii sai, companii din grup si/sau autoritati publice competente, dupa caz. Organizatorul nu va transfera aceste date in state terțe.

8.6.  Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001, astfel: 
  • dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
  • dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, cat si oricand, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru scopuri de marketing direct; 
  • dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justitiei;
  • dreptul de a se adresa autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

8.7. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti si/sau Castigator, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi in Campanie si/sau castigatorii vor trimite Organizatorului pe adresa str. Buna ziua 43D, Cluj Napoca, Cluj o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

8.8. In cazul in care nu sunteti de acord cu acest Regulament si/sau nu indepliniti conditiile prevazute de acesta, va rugam sa nu va inscrieti si/sau sa nu participati la Campanie.

Secțiunea 9. Taxe și impozite
8.1 Organizatorul va calcula, plăti și declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiilor, și pentru care există obligativitatea de reținere, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câştigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu premiile, revin în exclusivitate câştigătorului.

8.2 În conformitate cu legislația financiar – fiscală, fiecărui câștigător al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiu i se va solicita în mod obligatoriu și numărul CNP-ului său, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislației financiar – fiscale.

Sectiunea 10. Alte prevederi ale Regulamentului

9.1. Prin participarea in acest Concurs, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorilor, fara alte despagubiri sau plati. In cazul in care nu sunteti de acord cu Regulamentul, va rugam sa nu va inscrieti in Concurs.

9.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe Contul de Facebook https://www.facebook.com/zestreafamiliei.ro .
1 din 3